Frågor och svar om kritiken mot Love and Hope


Under 2017 har det riktats allvarlig kritik mot Love and Hope i media. Vi har bland annat kritiserats för att ha varit otydliga kring att barnhemmen i Nepal drivs av en lokal organisation, att vi låtit påskina att det är vi som gör räddningsaktioner och att vi agerat oansvarigt i sociala medier.

Vi välkomnar granskning, eftersom den ger oss möjlighet att lära av misstag och utvecklas. I det stora hela är vår bedömning att mycket av kritiken är felaktig, och att den är en direkt motreaktion på att vi avbröt samarbetet med vår partner Light House Foundation Nepal i december 2016. Samtidigt har vi också begått flera misstag, som vi nu arbetat för att komma till rätta med.

Den kritiska granskningen väcker många frågor kring vad Love and Hope egentligen har gjort och gör. Nedan har vi sammanställt svar på vanligt förekommande frågor.

 

Generellt om kritiken


Vad är det ni kritiseras för egentligen?

Vad är det ni kritiseras för egentligen?

Under 2017 har det riktats allvarlig kritik mot oss i media. Det har bland annat påståtts följande:

  • att vi felaktigt sagt att några av de flickor vi hjälpt varit prostituerade
  • att vi tvingat några nepalesiska flickor att vittna falskt och dansa pachimi-dans under turnéer i Sverige
  • att vi överdrivit vår egen roll i verksamheten i Nepal
  • att våra anställda rest i business class och bott på lyxhotell
  • att pengar som vi samlat in inte kommit verksamheten till del
  • att vi drivit bibelskolor
  • att vi använt så kallade ”stockbilder” utan att informera om det
  • att fyra av våra medarbetare ska ha sexuellt trakasserat barn i Nepal

Vad är er egen uppfattning om kritiken?
Vi välkomnar granskning, eftersom den ger oss möjlighet att lära av misstag och utvecklas. I det stora hela är vår bedömning att mycket av kritiken är felaktig. Samtidigt har vi också gjort flera misstag, som vi nu arbetat för att komma till rätta med.

Vilka delar av kritiken tycker ni är felaktig?
Vår bedömning är att mycket av kritiken är felaktig, och i många avseenden till och med absurd. Vi har exempelvis aldrig sexuellt trakasserat barn i Nepal, aldrig tvingat flickor att vittna falskt, vi har aldrig förskingrat pengar och vi har inte levt lyxliv under våra fältbesök.

Vilka fel tycker ni att ni har begått?
Det har funnits en tendens inom Love and Hope att vara överdrivet dramatiska i vår kommunikation. Vi har alltid haft goda intentioner, och det har aldrig handlat om att medvetet vilseleda någon. Men vi har ofta använt ett starkt ord- och bildspråk, i syfte att skapa engagemang. Den dramatiska retoriken har legitimerats av det goda ändamålet: att hjälpa barn undan barnsexhandeln. Det finns flera exempel på hur detta har påverkat vårt agerande.

För det första har vi varit otydliga kring att verksamheten i Asien har bedrivits genom lokala samarbetspartners. Felaktigt har vi talat i termer av att det är ”vår verksamhet”, när vi i stället borde ha berättat att vår roll är att finansiera och på många andra sätt stödja de lokala organisationernas arbete.

För det andra har vi varit otydliga kring vår egen roll i de räddningsaktioner som görs för att frita barn från bordeller. Våra uttalanden har ibland kunnat tolkas som att det är personal från Love and Hope som gör razzior på bordeller. Det stämmer inte – razziorna genomförs av polisen, i samråd med våra lokala partners.

För det tredje har vi ibland gjort inlägg i sociala medier där vår ambition att slå an känslosträngar gått för långt. Vi har absolut inte medvetet farit med osanning, men det har hänt att vi använt formuleringar och bilder som vi inte skulle använda i dag.

Vad har ni gjort för att komma tillrätta med de fel ni begått?
De åtgärder vi genomfört för att misstagen inte ska upprepas, och för att vi ska få en bättre verksamhet framöver, är följande:

Lyssnat in. Vi har tagit till oss av kritiken som framförts mot oss, i syfte att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Tagit fram tydliga riktlinjer. Vi har tagit fram en policy för samarbeten med lokala organisationer, en kommunikationspolicy och en resepolicy.

Hur tycker ni själva att ni har hanterat den kritik som riktats mot er?
Tyvärr har vi inte mäktat med att svara på kritiken på det sätt som vi hade önskat. Vissa kommunikationsinsatser har gjorts, men mycket kritik har fått stå obesvarad. Förklaringen är helt enkelt att det blev för mycket för oss, vi klarade inte av att besvara alla frågor. Från och med nu vill vi vara så tydliga som vi bara kan med hur vi ser på den kritik vi fått. Vi har därför publicerat mer information på vår hemsida samt börjat öka vår närvaro i sociala medier.

Varför tror ni att ni får all denna kritik, om mycket av den inte stämmer?
Vår uppfattning är att kritiken mot Love and Hope är en direkt motreaktion på att vi avbröt samarbetet med vår partner Light House Foundation Nepal i december 2016.

 

Om samarbetet med Light House Foundation Nepal


Varför avbröt ni samarbetet med Light House Foundation Nepal?
Samarbetet avslutades efter att vi upptäckt omfattande korruption i Light House Foundation Nepal samt fått rapporter om hot, sexuellt ofredande, diskriminering, manipulativt ledarskap och fysiskt våld mot barnen på de hem som drevs av Light House Foundation Nepal. Vi fattade beslutet efter noggranna övervägningar.

Hur lång tid gick mellan det att ni fick information om oegentligheter till att ni avbröt samarbetet?
Vi började få signaler från flickorna i Nepal om hot och maktmissbruk redan under 2015. Det var först under 2016 som vi förstod att det också förekom korruption. Vi önskar att vi hade reagerat betydligt snabbare än vi gjorde.

Tycker ni själva att ni hade tillräckligt god kontroll över projekten i Nepal?
Nej, vi hade inte tillräckligt god kontroll. Samarbetet byggde på förtroende och goda relationer. Vi hade inga skriftliga avtal med Light House Foundation Nepal och den ekonomiska redovisningen var bristfällig.

Anmälde ni oegentligheterna till nepalesiska myndigheter?
Ja, vi lämnade under hösten 2016 in en rapport till det nepalesiska socialdepartementet (Ministry of Women, Children and Social Welfare), där vi beskrev vår oro över Light House Foundation Nepal. Vi har själva inte fått någon återkoppling från myndigheterna.

Hur har andra organisationer som samarbetar med Light House Foundation Nepal agerat?
Organisationerna Transform the Nations (Australien), Bentham Foundation (Australien), Hearts for Nepal (USA) och The Badi Project, Robert och Lesley Judge (Australien) drog tillbaka sitt stöd till Light House Foundation Nepal ungefär samtidigt som vi gjorde det. Men det finns också organisationer som valt att fortsätta stödja Light House Foundation Nepal.

Vad har ni gjort för att säkerställa att barnen i fråga inte ska drabbas av det avbrutna samarbetet med Light House Foundation Nepal?
Vi erbjöd matstationer till barnen för att klara de akuta behoven, men vi fick ingen respons på det erbjudandet från Light House Foundation Nepal. Vi erbjöd även att ta fullt ekonomiskt ansvar för alla barnen men under ett annat ledarskap, något Light House Foundation Nepal inte svarade på.

När ni avbröt samarbetet, vad gjorde ni då med insamlade medel som skulle ha gått till Nepal?
Vi erbjöd oss att betala tillbaka pengar till faddrar för de månader som medel inte förts över till Nepal, men det var bara ett fåtal som valde att utnyttja det erbjudandet.

Hur mycket pengar har ni överfört till Light House Foundation Nepal under åren?
Fram till dess att vi frös utbetalningarna i november 2016 har cirka 25 miljoner SEK överförts till Light House Foundation Nepal, Hosanna Church och Educate Nepal.

 

Om de nepalesiska flickorna


Har ni felaktigt sagt att några av de flickor ni hjälpt varit prostituerade?
Vi trodde på information vi fick om att tre specifika flickorna varit prostituerade, och använde de uppgifterna. Efter att vi bröt samarbetet med Light House Foundation Nepal har det framkommit att den informationen kanske inte stämde.

Har ni tvingat flickor att vittna falskt och dansa pachimi-dans under turnéer i Sverige?
Nej, det har vi inte gjort. Vi skulle aldrig forcera eller tvinga någon människa att berätta eller göra något som han eller hon själv inte vill. Vi har under våra resor i Sverige varit väldigt noga med att barnen och kvinnorna ska känna sig trygga, vilja berätta av fri vilja och må bra.

Med det sagt vill vi också säga att vi själva ändrat uppfattning om hur flickornas deltagande i turnéerna bör se ut. Vi lät flickorna berätta sin historia de två första åren som vi hade turnéer, 2013 och 2014. Sedan kände vi att vi inte ville utsätta flickorna för att återuppleva sitt smärtsamma förflutna om och om igen, vilket gjorde att vi ändrade upplägg på turnéerna.

 

Om vår roll i samarbeten

Har ni överdrivit er egen roll i verksamheten i Nepal?
Vi har inte varit tillräckligt tydliga med att verksamheten i Nepal har bedrivits genom vår tidigare samarbetspartner Light House Foundation Nepal. Missledande har vi talat i termer av att det är ”vår verksamhet” och att ”vi räddar flickor från bordeller”. Vi borde ha varit tydliga med att det var den lokala samarbetspartnern som med finansiering av oss bedrev verksamheten, och att räddningsaktionerna leddes av polisen.

Har ni överdrivit hur många barn ni räddat från bordeller?
Några av flickorna kommer direkt från bordeller och hembordeller men de flesta barn på de barnhem vi har medfinansierat kommer från utsatta områden där de varit i riskzonen att hamna i trafficking. För att undvika missförstånd måste vi bli ännu tydligare med att inte alla barn kommer från bordeller.

 

Om resor och hotell


Har era anställda rest i business class?
Ja, det har hänt. Speciellt gäller detta en medarbetare som på grund av en nackskada behöver flyga i en bättre stol – hans biljetter har sponsrats av en privatperson. Vi har tidigare inte haft någon resepolicy, något som vi nu har tagit fram.

Har era anställda bott på lyxhotell?
Det har hänt att medarbetare bott på 4-stjärnigt och 5-stjärnigt hotell, till en kostnad av ca 1 000 SEK/natt. Vid ett tillfälle bodde en medarbetare i en svit som bokades av den lokala partnern. Vid flertalet av resorna har vi hyrt ett hus. Vi har tidigare inte haft någon resepolicy, något som vi nu har tagit fram.

 

Om insamling och ekonomi


Hur mycket av insamlade medel har använts till ändamålen?
Intäkterna översteg kraftigt våra förväntningar för 2016 i och med en stor tillströmning av givare under året. Organisationen har inte hunnit växa i takt med intäkterna vilket gör att vi hamnade på ett överskott under 2016 på ca 14,7 miljoner SEK.

Under 2016 använde vi 14 350 905 SEK (45%) i arbetet att stoppa barnsexhandeln, ändamålskostnad. Under samma period var kostnaden för administration 1 416 928 SEK (4,4%) samt insamlingskostnaderna på 1 453 616 SEK (4,5%).

Av överskottet på 14,7 miljoner SEK från 2016 har 94% öronmärkts och bokförts som ändamålsbestämda medel.

Har ni betalat ut pengar till mannen vars hus förstördes i jordbävningen 2015?
Vi samlade under sommaren 2016 in pengar till återuppbyggnad av ett hus i Nepal som blivit förstört i jordbävningen året innan. Ägaren av huset har fått de 40 000 SEK som samlades in. Anledningen till att vi inte skickade ut pengarna under 2016 var att vi valde att skicka pengarna via en annan partner än Light House Foundation Nepal.  Transaktionen gjordes den 1 februari 2017 och inte under juni 2017 som ett rykte gjort gällande.

Hur sköts och kontrolleras era finanser?
Love and Hope står under Svensk Insamlingskontroll och har 90-konto. I enlighet med 90-kontots regler gör vi en årsredovisning som granskas av en auktoriserad revisor. Vi strävar alltid efter att minska administrationskostnaderna för att så stor del som möjligt ska gå till ändamålet.

Vad kom Svensk Insamlingskontroll fram till i sin granskning av er ekonomi?
Svensk Insamlingskontroll har godkänt vår redovisning för 2016. Eftersom vi inte kom upp i nyckeltalet 75% till ändamålet lämnades en kommentar in varför siffran var för låg.

Förklaringen till ändamålsnyckeltalet är att organisationen har vuxit rejält under året som medfört kraftigt ökade intäkter. Samtidigt avslutades också ett samarbete med den största mottagarorganisationen som då påverkade ändamålskostnaden negativt.

Svensk Insamlingskontroll godkände förklaringen och ansåg att omständigheterna förklarade varför vi inte kom upp i nyckeltalet 75% till ändamålet.

Vad tjänar styrelsen och de anställda?
Love and Hopes styrelse arbetar på ideell basis och samtliga ledamöter är icke arvoderade. Styrelsen beslutar om ersättningsnivåer till styrelseledamöter och medarbetare. Heltidsanställda tjänar mellan 25 000 och 33 000 kronor.

 

Om vårt förhållande till religioner


Är ni en religiöst och partipolitiskt obunden organisation?
Ja, Love and Hope är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som arbetar utifrån en kristen värdegrund som bygger på alla människors lika värde. Det betyder att ingen religiös organisation eller politiskt parti kan besluta över Love and Hopes verksamhet.

Startar eller driver ni bibelskolor?
Nej, vi har inte startat och driver inte någon bibelskola.

Vad är kopplingen mellan Love and Hope och MGN?
Love and Hope är sprungen ur den kristna missionsorganisationen Mission Good News (MGN), en organisation som arbetade med kristet missionsarbete runtom i världen.

Tvingar ni människor att byta religion?
Vi tvingar ingen att byta religion. För oss är det viktigt att alla människor är fria att välja sin egen tro eller ingen tro alls.

 

Om bildanvändning


Har ni använt så kallade ”stockbilder” utan att informera om det?
Vi har ibland använt oss av bilder från bildbyråer, så kallade stockbilder, utan att tydligt kommunicera att bilderna inte är våra egna. Detta är något vi kommer vara noggranna med framöver. Vi har nu tagit fram en kommunikationspolicy.

Marknadsför ni bilder på barn som varit sexslavar?
Nej, vi gör det inte sedan en tid tillbaka. Vi har dock gjort det förut. Som en ung organisation med en stark vilja att göra skillnad för dem som bäst behöver det har vi gjort en del misstag, och detta är ett sådant.

 

Om blockering av användare på sociala medier


Har ni raderat kommentarer på Facebook?
Ja, vi har raderat kommentarer. Vi har nu tagit fram en kommunikationspolicy, som bland annat innehåller tydliga riktlinjer kring när vi ska dölja och radera kommentarer.

Har ni blockerat användare från att kommentera på er Facebooksida?
Ja, vi har blockerat användare. Vi har nu tagit fram en kommunikationspolicy, som bland annat innehåller tydliga riktlinjer kring när vi ska blockera användare.

 

Om sexuella trakasserier


Vad säger ni om beskyllningarna om att fyra av era medarbetare ska ha sexuellt trakasserat barn i Nepal?
Beskyllningarna om sexuella trakasserier är oerhört allvarliga. Det finns ingen sanning i dessa beskyllningar och vi tar starkt avstånd från dem.

 

Om Love and Hope


Vad är Love and Hope?
Love and Hope är en svensk hjälporganisation som arbetar mot barnsexhandel, med verksamhet i Indien, Bangladesh, Sri Lanka och Nepal. Vi arbetar utifrån en kristen värdegrund som bygger på alla människors lika värde.

Hur startades Love and Hope?
I november 2010 startade projektet LoveNepal i organisationen Mission Good News (MGN). Projektet växte, och i februari 2016 omvandlades LoveNepal till en egen ideell förening. I januari 2017 bytte LoveNepal namn till Love and Hope.

Varför bytte ni namn?
Diskussionen om att byta namn startade redan under 2014, eftersom namnet LoveNepal begränsade oss till en nation. När vi såg de enorma behov att hjälpa människor som lever i sexslaveri i andra länder kände vi att namnet hindrade oss. Sommaren 2016 tog vi ett beslut om att påbörja arbetet för ett namnbyte. I januari 2017 bytte vi formellt namn till Love and Hope. Namnbytet innebär inte att vi lämnar Nepal, utan att vi breddar arbetet till fler länder.

I vilka länder arbetar ni?
Tillsammans med lokala organisationer arbetar vi i Indien, Bangladesh, Sri Lanka och Nepal.

Hur arbetar ni rent konkret?
Love and Hope arbetar både med att förebygga att barn hamnar i sexhandel och med att rädda och hjälpa de barn som redan sålts. Vi finns i områden där barn riskerar att hamna i sexhandeln, där vi genom lokala partners erbjuder utbildning, boende för barn, mat och förnödenheter. Vi arbetar också tillsammans med lokala partners och polisen för att rädda kvinnor och barn ut från bordellområden. Själva razziorna har vi ingen laglig möjlighet att delta i utan de genomförs av lokal polis och lokala partners. Det är vi som bekostar razziorna och vi har även medarbetare på plats.

Hur delaktig är svensk personal i fältarbetet?
I många länder är det väldigt svårt att bedriva verksamhet på plats om man inte arbetar genom en lokal organisation. Vi har flera anställda som regelbundet reser till våra arbetsområden och besöker våra samarbetspartners för att stötta dem i vårt gemensamma arbete. Vi tycker det är viktigt att vara på plats för att påverka, hjälpa till och säkerställa verksamheten.

Har ni någon verksamhet i Sverige?
I Sverige arbetar vi med föreläsningar och besök hos företag, skolor, kyrkor och organisationer. Vi arbetar för ökad kunskap om problemet med barnsexhandel samt samlar in finansiella medel för arbetet i fält. 

Andra frågor

Om du har en fråga vi inte besvarar, så skriv gärna den här och så kommer vi göra vårt bästa att svara på den.